مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران

ارتباط عوامل اجتماعی ساختاری با سابقه ابتلا به دیابت بارداری: یک مطالعه کوهورت مبتنی بر جمعیت در شهرستان هویزه

Prevalence of prediabetes and associated factors in southwest iran: results from Hoveyzeh cohort study

Relationship between urinary heavy metals with metabolic syndrome and its components in population from Hoveyzeh cohort study: A case-control study in Iran

medical journal of islamic republic iran

Cohort profile: The Hoveyzeh Cohort Study (HCS): A prospective population-based study on non-communicable diseases in an Arab community of Southwest Iran