1)مرکز تحقیقات گوارش،پژوهشکده علوم بالینی،گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپور اهواز، اهواز، ایران،
2) مرکز تحقیقات دیابت، پژوهشکده سلامت،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران،3) مرکز
تحقیقات شنوایی، پژوهشکده علوم بالینی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

اهواز، اهواز، ایران،
نشاني مکاتبه با نويسندهي مسئول:اهواز،بلوار گلستان، شهر دانشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی چندی شاپور،مرکز تحقیقات دیابت، کد پستی :6135115111 دکتر صدیقه نوت جاه؛

مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران

چکیده

مقدمه: دیابت بارداری با پیامدهای متعددی در دوران بارداری و سال‌های بعد همراه است. تعداد کمی از مطالعات بر روی عوامل اجتماعی مرتبط با آن؛ با استفاده از شاخص‌های ترکیبی، متمرکز شده‌اند. مواد و روش‌ها: در این مطالعه داده‌های طرح کوهورت هویزه مورد استفاده قرار گرفت. جمعیت مورد مطالعه زنان 70-35 ساله شهرستان هویزه بودند که طی اردیبهشت 1395 تا مرداد 1397 به مطالعه وارد شده بودند. وضعیت اقتصادی- اجتماعی با استفاده از سطح تحصیلات، شغل، شاخص ثروت و شاخص محرومیت تاونسند بررسی شد. جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. آزمون‌های نرمالیتی، مربع کای، و مقایسه میانگین‌ها مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از آنالیز تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA) وضعیت دارایی خانوارها تعیین و جهت کنترل عوامل مخدوش‌کننده رگرسیون لجستیک مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌ها: شرکت‌کنندگانی که یک بارداری یا بیشتر را تجربه نموده بودند 5477 نفر بودند. سابقه دیابت بارداری در بین شرکت‌کنندگان 4 درصد بود (221/5477). شیوع دیابت بارداری در زنان شهری و روستایی به ترتیب 4/9 درصد و 2/7 درصد بود (0/001>p). براساس نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک، سطح سواد، شهرنشینی و شاخص ثروت با شیوع دیابت بارداری دارای ارتباط معنی‌داری بودند. نتیجه‌گیری: شیوع کلی دیابت بارداری در بین شرکت‌کنندگان نسبتا کم بود. بالاتر بودن شیوع دیابت بارداری در زنان شهری، با سوادتر و ثروتمندتر میتواند به دلیل تفاوت در وضعیت تغذیه، فعالیت فیزیکی کمتر و احتمالا غربالگری بیشتر در این جمعیت‌ها باشد. مطالعات آینده‌نگر جهت درک بهتر تاثیر عوامل اجتماعی بر بروز دیابت بارداری پیشنهاد می‌گردد

How to Cite

Cheraghian B, Nouhjah S, Shahbazian H, Rahimi Z. Association between Socio-structural Factors and History of Gestational Diabetes: A Population-based Cohort Study in Hoveyzeh County. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2022; 23 (6) :378-387
URL: http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-2982-fa.html