تخصص

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

ایمیل

محل کار

نوع همکاری

نام خانوادگی مجری/همکار

نام مجری/همکار

غدد و متابولیسم

فوق تخصص بالینی

استاد

m_amini@med.mui.ac.ir

معاونت پژوهش و فناوری/مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

مجری اصلی

امینی

مسعود

غدد درون ریز و متابولیسم

فوق تخصص بالینی

استاد

aminorroaya@med.mui.ac.ir

عمومی و تخصصی دانشکده پزشکی/گروه داخلی (غدد و متابولیسم)

مجری

امین الرعایایمینی

اشرف

آمارزیستی

PHD

استاد

awat_feiz@hlth.mui.ac.ir

دانشکده بهداشت/گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی

همکار

فیضی

آوات

تغذیه

PHD

دانشجوی دکتری تخصصی

m.zare@res.mui.ac.ir

دانشکده تغذیه و علوم غذایی/گروه تغذیه بالینی

همکار

زارع

مریم

تغذیه

کارشناسی

کارشناس

rahpeyma_sahar@yahoo.com

معاونت پژوهش و فناوری/مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

همکار

راه پیما

سحرناز

کامپیوتر

کارشناسی

کارشناس

ab.ma۵۰@gmail.com

معاونت پژوهش و فناوری/مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

همکار

آبیار

مجید

میکروبیولوژیست

PHD

دکترای تخصصی غیر هیات علمی

s.shahrokh۱۴۳@gmail.com

معاونت پژوهش و فناوری/مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

همکار

شاهرخ اصفهانی

سمانه

غدد

فوق تخصص بالینی

استادیار

Rezvan.salehidoost@gmail.com

عمومی و تخصصی دانشکده پزشکی/گروه داخلی (غدد و متابولیسم)

همکار

صالحی دوست

رضوان

بیماریهای داخلی

فوق تخصص بالینی

استادیار

mozhgan_karymyfar@yahoo.com

عمومی و تخصصی دانشکده پزشکی/گروه داخلی (غدد و متابولیسم)

همکار

کریمی فر

مژگان

غدد و متابولیسم

فوق تخصص بالینی

استادیار

raheleh.sajad@gmail.com

عمومی و تخصصی دانشکده پزشکی/گروه داخلی (غدد و متابولیسم)

همکار

سجاد

راحله سادات

بیوشیمی بالینی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

tabatabaee۲۹۹۱@gmail.com

معاونت پژوهش و فناوری/مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

همکار

طباطبائی

عالیه

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی

کارشناس

amir.torbatian@yahoo.com

معاونت پژوهش و فناوری/مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

همکار

تربتیان

امیر رضا

کامپیوتر

دیپلم

دیپلم

kavehzade_f@hotmail.com

معاونت پژوهش و فناوری/مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

همکار

کاوه زاده

فاطمه