تخصص

مدرک تحصیلی مرتبه علمی ایمیل محل کار نوع همکاری نام خانوادگی مجری/همکار نام مجری/همکار
غدد درون ریز و متابولیسم فوق تخصص بالینی استاد aminorroaya@med.mui.ac.ir عمومی و تخصصی دانشکده پزشکی/گروه داخلی (غدد و متابولیسم) مجری اصلی امین الرعایایمینی اشرف
غدد و متابولیسم فوق تخصص بالینی استاد m_amini@med.mui.ac.ir معاونت پژوهش و فناوری/مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم مجری امینی مسعود
میکروبیولوژیست PHD دکترای تخصصی غیر هیات علمی s.shahrokh۱۴۳@gmail.com معاونت پژوهش و فناوری/مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم همکار شاهرخ اصفهانی سمانه
بیماریهای داخلی فوق تخصص بالینی استادیار mozhgan_karymyfar@yahoo.com عمومی و تخصصی دانشکده پزشکی/گروه داخلی (غدد و متابولیسم) همکار کریمی فر مژگان
غدد فوق تخصص بالینی استادیار Rezvan.salehidoost@gmail.com عمومی و تخصصی دانشکده پزشکی/گروه داخلی (غدد و متابولیسم) همکار صالحی دوست رضوان
غدد و متابولیسم فوق تخصص بالینی استادیار raheleh.sajad@gmail.com عمومی و تخصصی دانشکده پزشکی/گروه داخلی (غدد و متابولیسم) همکار سجاد راحله سادات
بیوشیمی بالینی کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد tabatabaee۲۹۹۱@gmail.com معاونت پژوهش و فناوری/مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم همکار طباطبائی عالیه
کامپیوتر کارشناسی کارشناس ab.ma۵۰@gmail.com معاونت پژوهش و فناوری/مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم همکار آبیار مجید
اپیدمیولوژی PHD دکترای تخصصی غیر هیات علمی akbari.epi@gmail.com عمومی و تخصصی دانشکده پزشکی/معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی همکار اکبری مجتبی
بهداشت عمومی فوق دیپلم فوق دیپلم leila.karimabade@gmail.com معاونت پژوهش و فناوری/مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم همکار کریم آباده لیلا
علوم آزمایشگاهی کارشناسی کارشناس amir.torbatian@yahoo.com معاونت پژوهش و فناوری/مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم همکار تربتیان امیر رضا
آمار زیستی PHD دکترای تخصصی غیر هیات علمی myazdi۸۶@gmail.com پژوهشکده بیماریهای غیر واگیر /مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان همکار یزدی مریم
میکروبیولوژی کارشناسی کارشناس atsa.nourozi@gmail.com معاونت پژوهش و فناوری/مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم همکار نوروزی آتسا