تاریخ‌های مهم

  • شروع دریافت مقالات: 10 تیر 1401
  • آخرین فرصت ارسال مقالات: 31 تیر 1401
  • اعلام نتایج داوری: 15 مرداد 1401
  • تاریخ برگزاری نشست: 27-28 مرداد 1401