سلسله وبینارهای معرفی کوهورت‌های ایران: وبینار نخست: سیر مطالعات کوهورت در ایران

سخنرانان

 • دکتر یونس پناهی

  • معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • دکتر فریدون عزیزی

  • رئیس شبکه کوهورت ایران
 • دکتر داود خلیلی 

  • دبیر شبکه کوهورت ایران
 • دکتر رضا ملک‌زاده

  • مجری کوهورت پرشین
 • دکتر حسین پوستچی

  • مدیر اجرایی کوهورت پرشین

زمان

پنج‌شنبه 22 اردیبهشت 1401

ساعت 12-14

لینک دسترسی

https://www.skyroom.online/ch/ries1399/1401.irancohorts

Iran cohort first webinar